Vinaora Nivo Slider

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คลิก!!! ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

1.นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศจะต้องมารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น.

ณ ห้องโฉมยง สุพัฒนบุตร (สำนักงานวิชาการ อาคาร 4)

2. นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันรายงานตัว

3. ชื่อโรงเรียนที่ปรากฎนักเรียนเป็นผู้พิมพ์เข้าสู่ระบบ

4. กรณีที่นักเรียนไม่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนถึงแม้ว่าจะมีรายชื่อตามประกาศ

5. ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิก!!! ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

1.นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศจะต้องมารายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น.

ณ หอประชุมลัดดา ชาคร  แต่งกายชุดนักเรียน

2. นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันรายงานตัว

3. ชื่อโรงเรียนที่ปรากฎนักเรียนเป็นผู้พิมพ์เข้าสู่ระบบ

4. กรณีที่นักเรียนไม่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนถึงแม้ว่าจะมีรายชื่อตามประกาศ

5. ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนรอบทั่วไป ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนรอบทั่วไป ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
http://it3.bmp.ac.th/news/m1roomtest61.pdf
http://it3.bmp.ac.th/news/m4roomtest61.pdf

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิก!!! ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561

เรียงตามเลขที่สมัคร

 ***หมายเหตุ

1.นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศจะต้องมารายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ ห้องประชุมคุณอัมพร บุญประคอง ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

2.เวลา 08.30 - 09.00 น. ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนความสามารถพิเศษ ณ ห้องประชุมคุณอัมพร บุญประคอง

3.นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ จะต้องมาทดสอบทางวิชาการ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ตามตารางสอบในคู่มือการสมัครเพื่อประเมินความรู้และจัดห้องเรียน ถ้าไม่มาสอบถือว่าไม่ประสงค์เข้าเรียน

4.นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย และแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิก!!! รายชื่อผู้สมัครความสามารถพิเศษ

 

หมายเหตุ

   1. ให้นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องประชุมอุบล ชาญใช้จักร เวลา 08.00 - 08.30 น. พร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัคร

   2. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และเตรียมเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ พร้อมทดสอบ

  3. หากนักเรียนไม่มารายงานตัวทดสอบความสามารถพิเศษ ถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561

***นักเรียนทุกคนรายงานตัววันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ที่ห้อง 411

พร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัคร***

1.แผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2.แผนการเรียนคณิตศาสตร์และอังกฤษ

3. แผนการเรียนอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

4. แผนการเรียนอังกฤษและภาษาจีน

5. แผนการเรียนอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

6. แผนการเรียนธุรกิจการจัดการ 

ตารางสอบซ่อมครั้งที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบซ่อมครั้งที่ 2 เทอม 2 ปีการศึกษา 2561
http://it3.bmp.ac.th/news/datereexam2-2-61.pdf