Vinaora Nivo Slider

ข่าวประกาศสำหรับนักเรียนเบญจมเทพอุทิศ ช่วงปิดเทอม

ข่าวประกาศ> ประกาศผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนชั้น ม .3 เดิม เข้าเรียนช้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558>> คณิตฯวิทย์-- >> คณิตอังกฤษ-->> อังกฤษฝรั่งเศส-- >>อังกฤษจีน--
>> ธุรกิจการจัดการ--

ข่าวประกาศ> คลิกดูตารางสอบซ่อมของนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2557 ลงประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558--

ข่าวประกาศ> คลิกดูรายชื่อน.ร. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ผู้มีสิทธิ์สอบทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 สอบวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.58 ลงประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558--

ข่าวประกาศ> นักเรียนชั้นม.2-3 และม.5-6 ลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมวันที่ 5 พ.ค.58

นักเรียนชั้นม.1 และม.4 ลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมวันที่ 15 พ.ค.58
นักเรียนทุกระดับชั้น ลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 15 พ.ค.58

ลงประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558--

ประกาศโครงการพระเกี้ยวเพชรและใบสมัครสอบ

ประกาศโครงการพระเกี้ยวเพชรประจำปีการศึกษา 2557

คลิกดูห้องสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพระเกี้ยวเพชร 2558

กำหนดการทดสอบทางวิชาการพระเกี้ยวเพชรสอบวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

>>ประกาศผลการทดสอบทางวิชาการพระเกี้ยวเพชร วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ไฟล์ที่ 1แก้ไขวันสอบใหม่แล้ว ประกาศโครงการ (prakeawphet57.pdf)

ไฟล์ที่ 2 ใบสมัครโครงการ(registerprakeaw57.pdf)

ไฟล์ที่ 3 การรายงานตัวผู้สอบที่ไร้รับรางวัล

ไฟล์ที่ 4 เงื่อนไขการรับรางวัล

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบโครงการพระเกี้ยวเพชร

เลื่อนกำหนดการทดสอบทางวิชาการ

พระเกี้ยวเพชร จาก เดือนมกราคม เป็นสอบ

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศผลการทดสอบทางวิชาการ วันจันทร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558