เกียรติประวัติโรงเรียนปี 55-56

ที่

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ปีการศึกษา

รางวัลชนะเลิศโครงการ ๘๔ ห้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

๒๕๕๕

การยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจำสถานศึกษา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๕๕๕

โครงการยุวกาชาดดีเด่น “โครงการยุวกาชาดน้อยบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ

สำนักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดเพชรบุรี

๒๕๕๕

โครงการอาสายุวกาชาดดีเด่น “โครงการอาสายุวกาชาดรักษ์งานบำเพ็ญประโยชน์ในชุมขน” โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ

สำนักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดเพชรบุรี

๒๕๕๕

ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้รับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

๒๕๕๕


รางวัลชนะเลิศ ขบวนพาเหรดของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

จังหวัดเพชรบุรี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕

จังหวัดเพชรบุรีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

๒๕๕๕

รางวัลสุดยอดส้วมระดับเขต ปี ๒๕๕๖

ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี

๒๕๕๖

รับวุฒิบัตรโรงอาหารโรงเรียน ผ่านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

ระดับดีมาก ประจำปี ๒๕๕๖

สถาบันอาหาร

กระทรวงอุตสาหกรรม

๒๕๕๖

โรงเรียนสีเขียว

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๒๕๕๖

๑๐

เกียรติบัตรและเงินรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย

สนง.คปก.พย

๒๕๕๖

๑๑

โครงการยุวกาชาดดีเด่น “โครงการยุวกาชาดน้อยบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

๒๕๕

๑๒

โครงการอาสายุวกาชาดดีเด่น “โครงการอาสายุวกาชาดรักษ์งานบำเพ็ญประโยชน์ในชุมขน” โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

๒๕๕