มอบรางวัลยอดนักอ่าน งานห้องสมุด2561

12021802

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 งานห้องสมุดโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน ตลอดปีการศึกษา2560 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล”ยอดนักอ่านแห่งปี” “ ห้องเรียนยอดนักอ่านแห่งปี” และรางวัลนักเรียนบันทึกการอ่านดีเด่น ซึ่งสรุปจากจำนวนการยืมหนังสือสูงสุด และการบันทึกสมุดบันทึกความดีของแต่ละห้องเรียน ตลอดปีการศึกษาโดยมีนายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตร เเละ มอบรางวัล ให้กับนักเรียนโดยมีรายการดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนที่ได้รับรางวัล "ยอดนักอ่านเเห่งปี" ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น

ม.1 ได้เเก่เด็กชายจารุวัฒน์ ทับสี ม.1/12 จำนวนหนังสือที่ยืม 227 เล่ม

ระดับชั้น ม.2 ได้เเก่ เด็กหญิงฐานิสา พูลพินิจ ม.2/7 จำนวนหนังสือที่ยืม 79 เล่ม

ระดับชั้นม.3 ได้เเก่ เด็กหญิงมัดหมี่ คลี่บำรุง ม.3/2 จำนวนหนังสือที่ยืม 128 เล่ม

ระดับชั้น ม.4 ได้เเก่ นายอริย์ธัช บัวจันทร์ ม.4/6 จำนวนหนังสือที่ยืม 46 เล่ม

ระดับชั้น ม.5 ได้เเก่ นางสาวปรางทิพย์ สมใจ ม.5/3 จำนวนหนังสือที่ยืม 96 เล่ม

ระดับชั้นม.6 ได้เเก่ นางสาวปุณยนุช ไกรเพชร ม.6/2 จำนวนหนังสือที่ยืม 124 เล่ม

2. ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล "ห้องเรียนยอดนักอ่านเเห่งปี" ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น ม.1 ได้แก่ ห้อง ม.1/7 ยอดการยืมหนังสือ จำนวน 575 เล่ม ครูประจำชั้นผู้สนับสนุนการอ่านได้แก่ คุณครูสุภาวดี ยอดไสวและคุณครูชัยณรงค์ สุกยัง

ระดับชั้น ม.2 ได้แก่ ห้องม.2/9ยอดการยืมหนังสือ จำนวน 226 เล่มครูประจำชั้นผู้สนับสนุนการอ่านได้แก่ คุณครูวิจิตร ภิญโย และคุณครูวาสนา รักยิ้ม

ระดับชั้น ม.3 ได้แก่ ห้อง ม.3/2ยอดการยืมหนังสือ จำนวน 304 เล่ม ครูประจำชั้นผู้สนับสนุนการอ่านได้แก่ คุณครูฐณิพิชญ์ บัวสด และคุณครูธนกฤต จันทรวิเชียร

ระดับชั้น ม.4 ได้แก่ ห้อง ม.4/11 ยอดการยืมหนังสือ จำนวน 118 เล่ม ครูประจำชั้นผู้สนับสนุนการอ่านได้แก่คุณครูมิ่งขวัญ สุขเสงี่ยม และคุณครูสุนันทา ภูมิวัชรพล

ระดับชั้น ม.5 ได้แก่ ห้อง ม.5/3 ยอดการยืมหนังสือ จำนวน 338 เล่ม ครูประจำชั้นผู้สนับสนุนการอ่านได้แก่ คุณครูสิริกัญญา วารินศิริรักษ์ และคุณครูเจริญขวัญ บุญธรรม

ระดับชั้น ม.6 ได้แก่ ห้อง ม.6/2 ยอดการยืมหนังสือ จำนวน 2454 เล่ม ครูประจำชั้นผู้สนับสนุนการอ่านได้แก่ คุณครูณัฐวุฒิ เกตุแก้ว

3.รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการบันทึกสมุดบันทึกความดี(การอ่าน) ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ได้แก่ เด็กหญิงลลิตา มานะพรศิริ ม.1/1 เด็กหญิงกฤษณา อภัยโส ม.1/2 เด็กหญิงกัณฐิกา แสงน้อย ม.1/4 เด็กชายเตชินท์ ช้างสุวรรณ ม.1/5 เด็กหญิงศุภวดี จรรยากุล ม.1/6 เด็กหญิงรัตนา เหล็กคม ม.1/7 เด็กหญิงปุลิน ธนูทอง ม.1/9และเด็กชายกรดนัย ครูสอนดี ม.1/11

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงชนฌาย์ เกตุแก้ว ม.2/3 เด็กหญิงจุฑามาศ ขำทอง ม.2/8

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่เด็กหญิงธัญพิชชา แสงเขียว ม.3/2 เด็กหญิงอมรรัตน์ น้อยสำราญ ม.3/4 เด็กหญิงอรณี ถานันตะ ม.3/6 เด็กหญิงณัฐธยาน์ สีกระเชน ม.3/7 เด็กหญิงณัฐสุดา สีวลีพันธ์ ม.3/10

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวศรินรัตน์ โรจน์บวรวิทยา ม.4/3 นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวบางน้ำวน ม.4/7 นางสาวธันศินี บัวงาม ม.4/12

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ นางสาวศศธร ดวงเดือน ม.5/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ นางสาวนันทกาญจน์ ชูดอกไม้ ม.6/1 และนางสาวสุพพตา บุญพยุง ม.6/13

27625402 1372722702832310 3091382129823766623 o

27797543 1372722309499016 2610633362180460708 o

27625212 1372722486165665 8519153293914443984 o

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่ม