ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561

***นักเรียนทุกคนรายงานตัววันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ที่ห้อง 411

พร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัคร***

1.แผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2.แผนการเรียนคณิตศาสตร์และอังกฤษ

3. แผนการเรียนอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

4. แผนการเรียนอังกฤษและภาษาจีน

5. แผนการเรียนอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

6. แผนการเรียนธุรกิจการจัดการ