ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิก!!! ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561

เรียงตามเลขที่สมัคร

 ***หมายเหตุ

1.นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศจะต้องมารายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ ห้องประชุมคุณอัมพร บุญประคอง ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

2.เวลา 08.30 - 09.00 น. ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนความสามารถพิเศษ ณ ห้องประชุมคุณอัมพร บุญประคอง

3.นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ จะต้องมาทดสอบทางวิชาการ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ตามตารางสอบในคู่มือการสมัครเพื่อประเมินความรู้และจัดห้องเรียน ถ้าไม่มาสอบถือว่าไม่ประสงค์เข้าเรียน

4.นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย และแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย