ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิก!!! ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

1.นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศจะต้องมารายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 10.30 น.

ณ หอประชุมลัดดา ชาคร  แต่งกายชุดนักเรียน

2. นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันรายงานตัว

3. ชื่อโรงเรียนที่ปรากฎนักเรียนเป็นผู้พิมพ์เข้าสู่ระบบ

4. กรณีที่นักเรียนไม่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนถึงแม้ว่าจะมีรายชื่อตามประกาศ

5. ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์