แจ้งสำหรับนักเรียนชั้นม.1/9และ1/10

แจ้งสำหรับนักเรียนชั้นม.1/9และ1/10 ให้มาเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ในวันที่ 1-2 พ.ค. 61 เวลา 8.30น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 7

แต่งชุดนักเรียนเดิมหรือชุดใหม่ก็ได้