เกียรติประวัติโรงเรียน

 

ที่

วัน / เดือน / ปี

รางวัล / กิจกรรม

หน่วยงานที่มอบ

1.

23 ส.ค. 2511

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เปิดอาคารห้องสมุด

 

2.

2517

เปิดโรงเรียนผู้ใหญ่เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

3.

2518

เข้าโครงการ คมภ. รุ่น 2”

กระทรวงศึกษาธิการ

4.

2522

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เขตการศึกษา 5

เป็นแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

5.

2527

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2

กระทรวงศึกษาธิการ

6.

2532

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่นของสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

7.

2535

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่นของสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

8.

2537

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3

กระทรวงศึกษาธิการ

9.

2537

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการจัดกิจกรรมรณรงค์

และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

10.

2540

ได้รับรางวัลห้องสมุดกาญจนาภิเษกดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

11.

2541

ได้รับโล่เกียรติยศสถานศึกษาดีเด่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน

โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

12.

2541

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 4

กระทรวงศึกษาธิการ

13.

2542

ได้รับคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่จัดจริยธรรมศึกษาดีเด่น

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

14.

2542

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารของรัฐ

จากศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

15.

2543

ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องด้านการปฎิรูปการเรียนรู้ของกรมวิชาการ

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

16.

2544

ได้รางวัลรางวัลดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรมสามัญศึกษา

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

17.

2545

โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ..2544

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

18.

2546

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ระดับประเทศ เขตตรวจราชการที่ ครั้งที่ 5

กระทรวงศึกษาธิการ

19.

2546

โล่เกียรติยศโรงเรียนรางวัลพระราชทานต่อเนื่องจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม

(ได้รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี )

ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 

ที่

วัน / เดือน / ปี

รางวัล / กิจกรรม

หน่วยงานที่มอบ

20.

2546

รางวัลส่งเสริมการอ่านสานสู่ฝันยอดเยี่ยมระดับประเทศ

รับ 3 ถ้วยรางวัลพระราชทาน ในฐานะส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมของกลุ่มสาระภาษาไทย

วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ และเกียรติบัตรดีเด่นในฐานะส่งเสริมการอ่าน

ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กับห้องสมุดของโรงเรียน

ได้รับพระราชทานจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

21.

ตั้งแต่ปี 2546

ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานระดับทอง

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

22.

ตั้งแต่ปี 2546

ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานระดับทอง

ในฐานะเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ( โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน )

กระทรวงสาธารณสุข

23.

2546

ได้รับเกียรติบัตร ระดับกรมสามัญศึกษา

ในฐานะโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น

กระทรวงศึกษาธิการ

24.

2548

เกียรติบัตรระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ในฐานะโรงเรียนต้นแบบ (Best Practice)

ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศดีเด่น

กระทรวงศึกษาธิการ

25.

2548

เกียรติบัตรระดับสูง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

26.

2548

เกียรติบัตรผ่านการประเมิน สถานที่ทำงานน่าอยู่

น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาระดับทอง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

27.

2549

เกียรติบัตรโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ

สำนักนายกรัฐมนตรี

28.

2549

โรงเรียนต้นแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1

29.

2550

โรงเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

30.

25  ส.ค.  50

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมประชันกลอนสดครั้งที่  17 80

พระชนมพรรษา  มหามงคล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

31.

14–16  ก.ย. 50

ได้รับรางวัลประเภท  ห้องสมุดมีชีวิต ยอดเยี่ยม

และโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1

32.

5 ธ.ค. 2551

รับรางวัลโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษ

าและพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา

สมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย

33.

26 ม.ค. 52

รับโล่และเกียรติบัตรมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2551

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

34.

พ.ค. 2552

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ระดับประเทศ เขตตรวจราชการที่ ครั้งที่ 6

กระทรวงศึกษาธิการ

35.

2552

โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2552

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

36.

2553

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ในปีงบประมาณ 2553 - 2555

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)