ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

ที่ตั้ง184/2  ถ.คีรีรัถยา  ต.คลองกระแชง อ. เมือง  จ.เพชรบุรี   76000

โทรศัพท์ 032 - 425404,  032 - 425052

โทรสาร032 - 400804

WEBSITEhttp://www.bmp.ac.th/

ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตราประจำโรงเรียนพระเกี้ยว

อักษรย่อบ.ม.

สีประจำโรงเรียนกรมท่า - ขาว

ปรัชญาโรงเรียนการศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ

คติพจน์สิกขะกาโม ภวังโหติ   " ผู้ใดใฝ่การศึกษา  ย่อมเป็นผู้เจริญ "

คำขวัญซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีน้ำใจ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธพัชรไพโรจนาธิฤทธิ์ เบญจมเทพอุทิศปฏิมา

ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นไทร

ผู้บริหาร ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว

จำนวนครู 125 คน ( มาช่วยราชการ 2 คน ไปช่วยราชการ 1 คน)

จำนวนอัตราจ้าง 35 คน

จำนวนนักเรียน3,105 (ข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม  2557)

จำนวนห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12 - 12- 12

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  13 - 13 - 13