ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่

วันเริ่มดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

พ.ศ.2460

ไม่พบหลักฐานแน่ชัด

ครูใหญ่

2

ธันวาคม 2462

นายอุ๋ย ทรัพย์วณิช

ครูใหญ่

3

พฤษภาคม 2463

นายชิ้น สำราญสุข

ครูใหญ่

4

17 กรกฎาคม 2465

นายเพชร วงษ์โมราประพาฬ

ครูใหญ่

5

สิงหาคม 2467

ขุนบันลือศึกษาการ

ครูใหญ่

6

มิถุนายน 2475

นางสาวเหรียญเพชร ตาลวันนา

ครูใหญ่

7

มิถุนายน 2503

นางสาวปริ่ง โชติพินทุ

ครูใหญ่

8

10 กรกฎาคม 2510

นางโฉมยง สุพัฒนบุตร

อาจารย์ใหญ่

9

25 กันยายน 2516

นางสาวลัดดา ชาคร

ผู้อำนวยการ ระดับ 8

10

17 มีนาคม 2527

นางสมพงศ์ ศิริวัฒน์

ผู้อำนวยการ ระดับ 8

11

ตุลาคม 2528

นางประหยัด ศรีบุญชู

ผู้อำนวยการ ระดับ 8

12

พฤศจิกายน 2532

นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล

ผู้อำนวยการ ระดับ 8

13

ตุลาคม 2533

นางอุบล ชาญใช้จักร

ผู้อำนวยการ ระดับ 9

14

ตุลาคม 2537

นางสาวรำไพ เลี้ยงจันทร์

ผู้อำนวยการ ระดับ 8

15

25 ตุลาคม 2539

นางรัตนา เชาว์ปรีชา

ผู้อำนวยการ ระดับ 8

16

30 ตุลาคม 2544

นายนคร ตังคะพิภพ

ผู้อำนวยการ ระดับ 10

17

กุมภาพันธ์ 2551

ว่าที่ร้อยตรี อุทิศ รุ่งธีระ

ผู้อำนวยการ ระดับ 8

18

กุมภาพันธ์ 2554

ดร.ไพบูลย์  เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(คศ.4)

19

4 พฤศจิกายน 2559

นายชูรัฐ  ระหว่างบ้าน

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.3)