หลักสูตรของโรงเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

●  หลักสูตรปกติ ห้อง 1-8

● หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  หลักสูตรภาคภาษาไทย ห้อง 9

● หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ห้อง 10

● หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิสด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ห้อง 11-12

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

● หลักสูตรปกติ

- ด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

- ด้านคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

- ด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

- ด้านภาษาอังกฤษ-จีน

- ด้านธุรกิจการจัดการ

●  หลักสูตรส่งเสริมนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

●  หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

●  หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

●  หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

●  หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

● หลักสูตรพัฒนาศักยภาพห้องเรียนพิเศษ  หลักสูตร Intensive Program