ข้อมูลบุคลากรโดยสรุปปี57

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557

รายละเอียดแต่ละกลุ่มบุคลากรโปรดคลิดเมนูย่อยที่ปรากฎด้านซ้ายมือ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน

ครูกลุ่มส่งเสริมการสอน จำนวน 11 คน

ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ จำนวน 15 คน

ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลานามัย จำนวน 6 คน

ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 คน

ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา จำนวน 16 คน

ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ ดนตรี จำนวน 7 คน

ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 16 คน

ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 17 คน

ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จำนวน 19 คน

ครูอัตราจ้าง จำนวน 16 คน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 21 คน