เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน(ในเขต)

เขตพื้นที่บริการได้แก่

๑)  อำเภอเมือง ตำบลท่าราบ ตำบลคลองกระแชง ตำบลธงชัย ตำบลต้นมะพร้าว ตำบลนาวุ้ง ตำบลบ้านหม้อ ตำบลเวียงคอย ตำบลหัวสะพาน ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลโพพระ ตำบลหนองพลับ ตำบลต้นมะม่วง ตำบลช่องสะแก ตำบลโพไร่หวาน ตำบลหนองโสน ตำบลไร่ส้ม

            ๒)  อำเภอบ้านลาด ตำบลไร่โคก ตำบลโรงเข้ ตำบลลาดโพธิ์ ตำบลสะพานไกร ตำบลท่าเสน (หมู่ที่ ๗ - )ตำบลสมอพลือ (หมู่ที่ ๑)