แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย admin3 221
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 เรขาคณิตคิดสนุก เขียนโดย admin3 165
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 5 การหารจำนวนเต็ม เขียนโดย admin3 115
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชา วิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย aaa 152
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เขียนโดย aaa 140
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เขียนโดย aaa 198
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เขียนโดย aaa 76
รูปแบบการบริหารจัดการงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสู่ความเป็นเลิศ เขียนโดย aaa 268
รองฯ พนม เชื่อมชิต การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ กลุ่มลูกเสือโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศา เขียนโดย aaa 356
สื่อ E-book ของครู เขียนโดย admin3 1254