แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เขียนโดย aaa 15
รูปแบบการบริหารจัดการงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสู่ความเป็นเลิศ เขียนโดย aaa 159
รองฯ พนม เชื่อมชิต การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ กลุ่มลูกเสือโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศา เขียนโดย aaa 293
สื่อ E-book ของครู เขียนโดย admin3 1132
ครูอัญชลี ดวงทรัพย์ รายงานผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย aaa 738
ครูเสาวนีย์ ลี้สกุลวัฒน์ การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เขียนโดย Super User 904